Sunday, 7 August 2011

Pengurusan Prasekolah yang Berkualiti

1.       BENTUK-BENTUK HEBAHAN/PUBLISITI
-          BROSURE
-          KAIN RENTANG
-          SURAT HEBAHAN
-          PROGRAM ZIARAH

2.       PENYIMPANAN REKOD MELALUI:-
-          FAIL
-          SOFT COPY
-          FOLIO

3.       PENGURUSAN TAKLIMAT
-          TAKLIMAT RINGKAS
-          MESYUARAT TERANCANG
-          MESYUARAT KHAS
-          PERJUMPAAN IBUBAPA

4.       PERHUBUNGAN LUAR
-          NGO
-          BANK
-          AGENSI-AGENSI LAIN
-          SECARA ON LINE

5.       PROGRAM PRASEKOLAH
-          JANGKA PENDEK
-          JANGKA PANJANG

6.       KEWANGAN PRASEKOLAH
-          FAIL KEWANGAN
-          NOTA MINTA
-          SALINAN BIL DAN L/O

7.       PENGURUSAN STOK
-          FAIL STOK
-          BUKU INVENTORI
-          SENARAI INVENTORI

Pengurusan Kewangan


Pengenalan
Kumpulan Wang Sekolah merupakan sejumlah wang yang dipertanggungjawabkan kepada Pengurus Sekolah untuk diuruskan secara cekap, berkesan dan amanah. Wang yang dipertanggungjawabkan ini adalah berpunca daripada sumber kerajaan dan sumber-sumber lain. Wang tersebut hendaklah diuruskan mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

Jenis-jenis Kumpulan Wang Sekolah
Boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan:
a. Kumpulan Wang Kerajaan
b. Kumpulan Wang SUWA (Sumbangan Wang Awam)
c. Kumpulan Wang Asrama ( bagi sekolah yang ada asrama )
Setiap kumpulan wang diselenggarakan secara berasingan dan satu akaun bank dibuka bagi setiap kumpulan wang tersebut. Bagi sekolah yang bilangan muridnya kurang daripada 100 orang dan urusniaganya terlalu sedikit, hanya perlu mempunyai satu akaun bank bagi menguruskan semua Kumpulan Wang Sekolah.

Kumpulan Wang Kerajaan
Kumpulan wang ini mengakaunkan semua terimaan yang diperolehi daripada Pemberian Bantuan Kerajaan ( termasuk terimaan dari Badan Berkanun, Yuran Peperiksaan Kerajaan dan faedah bank ) kecuali bagi bantuan kerajaan yang berkaitan dengan asrama.

Antara punca kewangan yang diperakaunkan ke dalam Kumpulan Wang Kerajaan adalah
Pemberian Bantuan Prasekolah dan Geran Pelancaran / Launching Grant untuk kelas prasekolah yang baru dibuka sahaja. Maklumat lain boleh anda baca di dalam Buku Tatacara Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah terbitan Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Putrajaya Edisi Keempat - Tahun 2005.

Sebenarnya saya lebih suka menumpukan kepada maklumat yang berkaitan dengan prasekolah sahaja untuk panduan kita bersama.

Pemberian dan Bantuan
Pemberian bermaksud wang atau barangan yang diperuntuk dan diagihkan kepada sekolah untuk menampung keperluan pembelajaran dan pengajaran misalnya Bantuan Per Kapita. Pemberian juga termasuklah wang atau barangan yang diperuntuk dan diagihkan kepada sekolah untuk menampung pembekalan makanan bermasak atau bahan makanan mentah kepada murid prasekolah iaitu Pemberian Bantuan Makanan Pelajar.

Pemberian Bantuan Per Kapita ( Per Capita Grant - PCG )
Peruntukan ini hendaklah dibelanjakan pada tahun semasa dan tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan. Peruntukan ini hendaklah diakaunkan ke dalam Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan.
Geran Pelancaran
Peruntukan ini diberi oleh Bahagian Pembangunan dan Perolehan Kementerian Pelajaran kepada kelas prasekolah dan sekolah yang baru beroperasi. Ia bertujuan membantu pengurusan sekolah bagi memulakan operasi pentadbiran kelas. Kadar adalah ditentukan mengikut kategori sekolah mengikut garis panduan yang disediakan oleh KPM. Bantuan ini akan diakaunkan ke dalam Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan di bawah lajur Pelbagai dengan menyelenggarakan Akaun Subsidiari. Pengurus sekolah boleh menggunakan peruntukan ini untuk pembelian bahan yang telah disenaraikan oleh BPP, KPM semasa peruntukan diberi.

Pemberian Bantuan Makanan Pelajar
Kadar bantuan makanan adalah sama di semua kelas prasekolah seluruh negara.
Maksud Perbelanjaan Bantuan Per Kapita Prasekolah
a. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.
b. Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.
c. Pembelian buku rujukan, ensaiklopedia, perisian, video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.
d. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan ( misalnya melawat Zoo pada hari persekolahan semasa tema Haiwan Liar, melawat Muzium semasa tema Masyarakat, Negeri dan Negara, melawat Taman Bunga semasa tema Bunga atau melawat ke dusun buah-buahan semasa tema Buah-buahan )

e. Perolehan harta modal adalah tidak dibenarkan.

Maksud Perbelanjaan wang LPBT Kelas Prasekolah
a. Bayaran bil telefon, air, eletrik, telegram, internet dan pembentungan.
b. Pembaikan kecil kelas.
c. Penyelengggaran perabot dan peralatan kelengkapan kelas termasuk komputer.
d. Perkhidmatan percetakan untuk bahan pengajaran dan pembelajaran.
e. Perkhidmatan pengiklanan ( misalnya membuat banner bagi memaklumkan kepada khalayak tentang pendaftaran dan kemasukan murid prasekolah pada tahun berikutnya )
f. Pengangkutan barang-barang
g. Pembelian bahan bakar, bahan habis guna dan ubat ( misalnya kelas anda kehabisan gas dan anda perlukannya segera maka tambang teksi untuk mengambil gas boleh dituntut kepada sekolah )
h. Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar atas urusan rasmi.
i. Perolehan harta modal melebihi RM10,000 perlu mendapat kelulusan Ketua PTJ, manakala pembelian komputer mesti mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Maklumat Pengkomputeran Kementerian.
j. Bayaran yuran kursus bagi guru prasekolah.
k. Perbelanjaan untuk keceriaan / kesihatan murid dan keselamatan kelas.
l. Bayaran teksi bagi urusan kecemasan berdasarkan kelayakan tambang teksi.
m. Pengangkutan murid dan bayaran insuran untuk murid dan guru pengiring untuk aktiviti sukan dan karnival prasekolah.
Panjar Wang Runcit (PWR)
Ia merupakan sejumlah wang yang membolehkan Pengurus Sekolah membuat pembayaran kecil dengan segera dan perbelanjaan runcit tanpa mempertanggungkannya terlebih dahulu kepada butiran perbelanjaan. Ia boleh juga digunakan bagi memberi pendahuluan wang tunai segera kepada guru yang memerlukan untuk membayar perbelanjaan aktiviti kelas.

Belian dengan bil tidak melebihi RM100.00 boleh dituntut menggunakan PWR.

Penutup
Demikianlah serba sedikit yang boleh saya turunkan apa yang telah saya baca dan fahami berkaitan urusan kewangan kelas. Oleh itu sekiranya anda ingin membuat pembelian, perhatikan apakah jenis bahan yang boleh anda beli. Jika kurang dari RM100 dan anda perlukan bahan itu segera, berbincanglah dengan Guru Besar untuk mendapatkannya dan ia boleh dituntut menggunakan Panjar Wang Runcit. Apa yang penting, berbelanjalah dengan berhemah dan jujur kerana Allah memerhatikan apa yang anda lakukan. Setiap pemimpin akan ditanya tentang kepimpinannya.

PRA 3114 : Kualiti Pendidik

Definisi Kualiti
-Kualiti menurut pentakrifan konvensional ialah sesuatu yang dipandang baik.
-Ukuran baik tersebut pula dilihat dari sudut kebolehniagaan. Ini bermakna sesuatu produk itu dikatakan berkualiti apabila ia ada nilai-nilai komersil, sesuai dengan kemahuan pelanggan, kompetitif dan tidak mempunyai sebarang cela sehingga ia dapat diniagakan dan mendatangkan keuntungan kepada pihak yang menghasilkannya. Begitu juga dalam penawaran perkhidmatan. 
Ciri-ciri guru  profesional yang berkesan:
§Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori.
§Kaya ilmu.
§Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.
§Bermoral teguh.
§Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.
§Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.
§Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid.
§Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
§Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul pada setiap masa.
  §Memastikan situasi ‘Guru mengajar murid belajar’ wujud di dalam kelas.§Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.§Berupaya membina minda pelajar yang cemerlamg akademik. 
§Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral,berakhlak mulia, berketrampilan, pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu.)
§Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya. 
§Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah bahagi. 
§Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah.
 
 
Kualiti guru yang berkesan untuk  kanak-kanak.Di antara kriteria yang penting ialah oleh Feeney &Chun,1985, Katz, 1984 ialah : 
1.mudah didekati
2. peka
3. bertenaga
4. jenaka
5. fleksibel    dan 
6.sabar
 
Konsep Kualiti Dalam Kerja:
1.Memenuhi keperluan pelanggan setiap mas
2.Menghalang kecacatan daripada berlaku
3.Melalukan sesuatu dengan betul
4.Memberi tumpuan kepada penglibatan menyeluruh pekerja
5.Didorong oleh pelanggan (pelanggan dalaman dan luaran)
6.Menggalakkan kerja berpasukan   
 7.Mengamalkan komunikasi terbuka dan jujur.
8. Membuat keputusan berdasarkan fakta.
  9. Kemajuan berterusan atau sasaran bergerak
PERANAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PRASEKOLAH

1. PERANAN GURU PRASEKOLAH

a)  Guru prasekolah berperanan sebagai pendidik,pembimbing dan pengasuh kanak-kanak .Guru prasekolah juga memainkan peranan pengganti ibu bapa dan sebagai model yang baik kepada kanak-kanak.
  
b) Guru prasekolah memainkan peranan yang penting untuk memberi rangsangan bagi aktiviti kanak-kanak di kelas prasekolah sama ada secara langsung atau tidak langsung.kanak-kanak akan mendapat berbagai-bagai pengalaman melalui aktiviti –aktiviti yang menarik yang di wujudkan dan dirangsang oleh guru.keberkesanan pendidikan dan suasana asuhan dan bimbingan dalam kelas adalah terletak kepada kebijaksanan,kreativiti dan daya usaha guru prasekolah sendiri.

c)  Untuk mewujudkan suasana riang dan mengembirakan,guru prasekolah perlu bersemangat,berminat,mesra dan pandai menarik perhatian kanak-kanak .

2. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

a)Merancang

   1) Program dan Aktiviti

-        merancang program dan aktiviti prasekolah mengikut tahunan,bulanan,mingguan dan harian
-        merancang aktiviti asuhan daan bimbingan
-        merancang penggunaan peralatan di dalam dan luar bilik darjah
-        merancang aktiviti lain seperti lawatan,hari,kantin,sambutan hari jadi dan sebagainya.

2) Asuhan dan bimbingan

-        merancang susunan peralataan dalam bilik darjah mengikut sudut-sudut  tertentu
-        merancang penggunaan bagi proses asuhan dan bimbingan
-        merancang aktiviti asuhan dan bimbingan mengikut tahunan,bulanan,mingguaan dan harian
-        merancang aktiviti prasekolah yang lrbih ditumpukan kepada konsep ‘bermain sambil belajar’
-        meraancang strategi asuhan dan bimbingan dan penilaian kanak-kanak prasekolah

3) Jadual waktu

-        menyediakan jadual waktu ‘flexible’ bagi tempoh 3 ½ jam
-        merancang waktu-waktu yang sesuai mengikut aktiviti prasekolah

4) Peralatan

-        membuat senarai semak dan rekod peralatan bagi asuhan dan bimbingan,serta peralatan yang lain
-        memilih dan menyediakan peralatan atau bahan-bahan yang sesuai bagi aktiviti asuhan dan bimbingan
-        memeriksa dan membersih peralatan asuhan dan bimbingan dan daapur sebelum dan selepas digunakan
-        merancang untuk mendapatkan bahan-bahan yang terbuang yang disumbangkan oleh ibu bapa atau masyarakat
5) Menu  Makanan

-        menyediakan menu makan dan rekod bahan makanan dan minuman
-        menyediakan anggaran perbelanjaan mengikut tahunan, bulanan, mingguan dan harian
-        merancang pembelian bahan-bahan yang sudah diperolehi di kawasan sekitar

6) Keselamatan

-        merancang mengawasi keselamatan kanak-kanak sebelum, semasa dan  selepas waktu rasmi kelas prasekolah
-        menyelia, mengawasi dan menjaga keselamatan kanak-kanak
-        memastikan peralatan di dalam dan luar bilik darjah selamat dan tidak merbahaya digunakan

7) Peralatan

-        membuat senarai semak dan rekod peralatan bagi asuhan dan bimbingan serta peralatan yang lain
-        memilih dan menyediakan peralatan atau bahan-bahan yang sesuai bagi aktiviti asuhan dan bimbingan
-        memeriksa dan membersih peralatan sebelum dan selepas digunakan
-        mendapatkan bahan-bahan yang terbuang yang disumbangkan oleh ibu bapa atau masyarakat

8) Mesyuarat

-        merancang mesyuarat bulanan Jawatankuasa Prasekolah
-        merancang majlis orientasi dan pendedahan dengan ibu bapa dan guru-guru lain
-        menyimpan rekod / minit mesyuarat

b) Mengendali dan Mengurus

1) Pemilihan kanak-kanak

-Menyediakan format borang permohonan 
 prasekolah.
 -Mengedarkan borang permohonan
 -Mesyuarat Jawatankuasaa Pemilihan
  -Pemilihan kanak-kanak berdasarkan criteria 
   yang ditetapkan.

2) Profil kanak-kanak

-Mendaftar dan merekod profil kanak-kanak
-Mengemaskini dan menyimpan rekod profil kanak-kanak.
-Menghubungi ibu bapa berkaitan dengan profil dan perkembangan fizikal,
 sosio-emosi kanak-kanak.

3) Kewangan

-menyediakan anggaran perbelanjaan  
 tahunan, bulanan, mingguan dan harian
 kelas.
-membeli bahan makanan atau peralatan
 prasekolah dari masa ke se masa.
-mengumpul, merekod serta menyimpan 
 perbelanjaan kelas prasekolah
 seperti wang makan harian, sumbangan dan
 perbelanjaan yang lain.

4) Makanan

-membeli bahan-bahan makanan yang segar
 dan baru.
-memastikan makanan dan minuman kanak-
 kanak diberi mengikut jadual.
-memastikan penyediaan makanan mengikut
 menu yang disediakan.
-memastikan makanan yang disediakan /
 dihidangkan itu “seimbang”, bersih
 dan panas.
-memastikan alat-alat dapur dibersihkan dan
 disusun selepas digunakan.

5) Peralatan

-menyediakan inventori peralatan kelas.
-mengemaskini senarai stok peralatan dari
 masa ke semasa.
-memastikan peralatan dibersihkan sebelum
 digunakan.
   -memastikan peralatan yang telah digunakan
    disusun dan dibersihkan semula.
   -memastikan peralatan yang digunakan oleh
    kanak-kanak secara betul.
   -memastikan peralatan diberikan / digunakan 
    oleh kanak-kanak tidak membahayakan 
    mereka.6) Keselamatan

-        memastikan kanak-kanak tidak meninggalkan kelas tanpa pengenthuan guru / pembantu guru.
-        Sentiasa mengawasi bilangan kanak-kanak sebelum atau selepas kelas prasekolah.
-        Membawa atau mengawasi kanak-kanak pergi ke tandas / bilik air.
-        Mengawasi keselamatan kanak-kanak  sebelum, semasa dan selepas waktu rasmi kelas prasekolah.
-        Mengawasi dan menyelia kanak-kanak semasa aktiviti prasekolah dijalankan.
-        Memastikan semua peralatan di dalam dan di luar bilik darjah tidak membahaya digunakan.

7) Kesihatan

-        memeriksa kesihatan badan kanak-kanak.
-        Merekod dan menyimpan  rekod kesihatan kanak-kanak.
-        Mengawasi kanak-kanak semasa menjalani rawatan perubatan atau pergigian sama ada di kawasan sekolah atau di klinik berkaitan.
-        Memastikan kanak-kanak diawasi atau dijaga semasa di “sick bay” jika mereka tidak sihat / deman sebelum dihantar pulang atau ke klinik.
-        Menghubungi ibu bapa berkaitan dengan kesihatan anak-anak mereka.


c)Membimbing dan Memimpin

1)    Asuhan dan bimbingan

-        menjalankan aktiviti asuhan dan bimbingan di dalam dan di luar bilik darjah.
-        Menimbulkan suasana asuhan dan bimbingan yang selesa dan menggembirakan.
-        Mewujudkan dan meningkatkan semangat ingin tahu, minat untuk menerokai dan menjelajah.
-        Meransang dan meningkatkan motivasi kanak-kanak untuk belajar / bersosialisasi.
-        Memilih dan menyediakan bahan-bahan serta peralatan bagi aktiviti asuhan dan bimbingan.
-        Memberi bantuan kepada kanak-kanak dan mendampingi mereka semasa menjalankan aktiviti harian supaya mereka dapat melibatkan diri secara aktif.
-        Membantu dan membimbing kanak-kanak cara membersihkan tangan, kaki serta menggunakan peralatan, kemudahan tandas dengan sempurna dan betul.

2)Aktiviti  dalam dan luar bilik darjah

-        mengawasi  kanak-kanak semasa menjalankan aktiviti dalam dan luar  bilik darjah.
-        Mengawasi dan menjaga keselamatan kanak-kanak semasa mengadakan lawatan, acara sukan, hari ucapan, sambutan hari jadi dsb.
-        Memastikan semua kanak-kanak berinteraksi dan aktif semasa aktiviti dijalankan.

3) Pembantu Guru

-        membimbing dan menunjuk ajar pembantu guru dalam semua aktiviti asuhan dan bimbingan.
-        Membimbing pembantu guru menyediakan makanan yang seimbang, bersih dan panas.
-        Sentiasa berbincang dengan pembantu guru dalam mengendalikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kanak-kanak dan kelas prasekolah.
-        Sentiasa memberi nasihat dan galakan kepada pembantu guru supaya mereka betul-betul berminat kepada tanggung jawab mereka.
d) Mengesan dan Menilai

1)   Tingkah laku kanak-kanak

-        sentiasa mendampingi kanak-kanak semasa menjalankan aktiviti prasekolah
-        memerhati kanak-kanak secara keseluruhan dan individu.
-        Berbual-bual atau bercerita dengan kanak-kanak serta bertanya kepada mereka mengenai perkara yang berkaitan dengan keluarga, kegemaran mereka atau persekitaran dsb.
-        Merekod perkembangan kanak-kanak mengikut aspek-aspek tertentu seperti fizikal, sosio-emosi, kognitif dsb.
-        Berbincang dengan ibu bapa mengenai pelbagai aspek perkembangan anak-anak mereka.

2)   Iklim Pembelajaran

-        mewujudkan suasana dan keadaan persekitaran kelas yang  menaarik minat dasn menggembirakan kanak-kanak.
-        Sediakan sudut-sudut tertentu untuk merangsang kreativiti dan ingin tahu kanak-kanak.
-        Sentiasa melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti yang dijalankan.
-        Guru dan pembantu guru perlu bersama-sama melakukan sesuatu aktiviti, iaitu duduk sama duduk dsb.

3)   Perkembangan dan Kemajuan Kanak-kanak

-        sentiasa mewujudkan suasana yang riang dan menarik minat kanak-kanak untuk melibatkan diri secara aktif.
-        Merekod semua perkembangan kanak-kanak dan disimpan dalam rekod profil mereka.
-        Berbincang dengan ibu bapa mengenai perkembangan anak-anak mereka daan memberitahu mereka juga sebarang perkembangan yang luar biasa.
-        Seboleh-bolehnya memberi hadiah atau ganjaran terhadap sebarang perlakuan atau perkembangan yang mengalakkan atau direstui.
-        Rekod perkembangan kanak-kanak ini digalakkan diserahkan kepada guru tahun satu pada tahun berikutnya supaya mereka lebih memahami kanak-kanak berkenaan.d) Pengantaraan

1) Ibu bapa dan masyarakat setempat

-        menjalinkan hubungaan yang erat antara pihak prasekolah dan ibu bapa.
-        Menghubungi ibu bapa bagi menjalankan sesuatu aktiviti yang memerlukan penglibatan mereka.
-        Menerangkan kemuskilan yang berkaitaaan dengan aktiviti prasekolah kepada ibu bapa.
-        Menjadi perantaraan antara guru besar dan ibu bapa berkaitan dengan anak-anak mereka.

2) Guru-guru lain

-        menjalin dan memberi pendedahan kepada 
    guru-guru lain mengenai pendidikan 
    prasekolah.
-        Berbincang dengan guru-guru lain mengenai 
    masalah dan perkembangan kanak-kanak 
    prasekolah.
-        Perantaraaaan antara kanak-kanak prasekolah 
    dengan guru-guru lain semasa sesuatu 
    sambutan atau majlis diadakan.4)   Kanak-Kanak

-        menjadi orang perantaraan atau penghubung di antara Guru Prasekolah, guru-guru lain dan kanak-kanak.
-        Menjalin kemesraan di kalangan kanak-kanak prasekolah sendiri.
-        Pergaulan kanak-kanak prasekolah dengan murid-murid lain di sekolah tersebut.
-        Antara kanaak-kanak prasekolah dengan pihak-pihak berurusan dengan kelas praasekolah seperti  klinik perubatan atau pergigian dsb.

5)   Pembantu Guru

-        antara pembantu guru dengan guru besar dan guru-guru lain.
-        Dengan ibu bapa atau masyarakat setempat.
-        Dengan kanak-kanak prasekolah pada peringkat permulaan.
-        Dengan murid-murid sekolah tersebut

6)   Agensi-agensi lain

- Antara pihak sekolah, Guru Besar, guru-guru lain dan pembantu guru dengan agensi-agensi lain seperti KEMAS, JPN, PERPADUAN, ABIM dsb.